07-12-15 Beleidsplan 2015-2019 vastgesteld

Recent hebben wij het Beleidsplan van de Stichting Thomas Bouwprojecten (STB) geactualiseerd. Deze actualisering vindt eens per twee jaar plaats.

DIt beleidsplan kunt hier downloaden.

In vergelijking met het vorige Beleidsplan zijn er geen ingrijpende veranderingen in doelstellingen en strategie van onze stichting. Wel zijn een aantal elementen in de beheersing van financiën en in het managen van projecten wat explicieter en duidelijker geformuleerd. Hiermee beogen wij een nog betere waarborg te bieden voor de effectieve besteding van de door onze donateurs ter beschikking gestelde middelen, en de aan onze activiteiten verbonden risico’s zo goed mogelijk te beperken.

 

Tevens hebben we onze relatie met onze partner-organisatie in India : Congregation of the Franciscan Sisters of St. Joseph, te Chennai  (hierna afgekort als FSJ) duidelijker omschreven. Zo zijn aan onze kant de criteria waarop prioriteiten voor projecten gesteld worden, explicieter gemaakt en met de congregatie besproken.  Verder zal de verantwoordelijkheid voor planning, financiering en uitvoering van onderhoud op termijn worden overgedragen aan de congregatie.

 

Als onderdeel van het Beleidsplan is ook een recente versie van het beleidsdocument van de Congregatie zelf opgenomen. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat er qua doelstellingen en planning een goede afstemming bestaat tussen de beide organisaties STB enerzijds en FSJ anderzijds. De uitvoering van het beleidsplan van de congregatie vraagt veel. Wij zullen de uitvoering ondersteunen met financiële middelen, bouwkundig advies, projectbegeleiding en organisatorisch advies en support, daar waar nodig.

 

De komende jaren zal onze aandacht met name gericht zijn op:

  • een voortzetting van onze reguliere activiteiten van het werven van middelen en het hiermee realiseren van onderwijs- en leefvoorzieningen voor arme kinderen in India
  • het versterken van de lokale organisatie in India voor een goede kwaliteit bij het realiseren en beheren van gebouwen
  •  het realiseren van de activiteiten in een goede balans tussen kwantiteit en kwaliteit.
  • het vergroten van de transparantie van zowel FSJ en STB wat betreft planning en financiering van de ondersteuning van de arme kinderen
  •  het verzekeren van de continuïteit met name door te zorgen voor opvolgers van sleutelfunctionarissen in beide organisaties.
  • het uitbouwen van onze relatie met onze donoren door inzet van “social media” en het werven van nieuwe donoren

Naar nieuws overzicht